distrribution

distrribution là gì? Ý nghĩa của từ distrribution sự phân bố, sự phân bố, làm suy rộng

  • distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distrribution là gì ?
  • distrribution là gì trong toán học ?
  • distrribution dịch
  • distrribution dictionary
  • distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distrribution trong toán học
  • distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is distrribution in english ?