distributivity

distributivity là gì? Ý nghĩa của từ distributivity tính phân phối, tính phân bố

  • distributivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distributivity là gì ?
  • distributivity là gì trong toán học ?
  • distributivity dịch
  • distributivity dictionary
  • distributivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distributivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distributivity trong toán học
  • distributivity tiếng việt là gì ?
  • What is distributivity in english ?