distribution-free statistic

distribution-free statistic là gì? Ý nghĩa của từ distribution-free statistic thống kê phi tham số

  • distribution-free statistic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distribution-free statistic là gì ?
  • distribution-free statistic là gì trong toán học ?
  • distribution-free statistic dịch
  • distribution-free statistic dictionary
  • distribution-free statistic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distribution-free statistic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distribution-free statistic trong toán học
  • distribution-free statistic tiếng việt là gì ?
  • What is distribution-free statistic in english ?