distorsion

distorsion là gì? Ý nghĩa của từ distorsion sự méo, sự biến dạng, biến dạng méo

  • distorsion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distorsion là gì ?
  • distorsion là gì trong toán học ?
  • distorsion dịch
  • distorsion dictionary
  • distorsion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distorsion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distorsion trong toán học
  • distorsion tiếng việt là gì ?
  • What is distorsion in english ?