distinct

distinct là gì? Ý nghĩa của từ distinct khác biệt, phân biệt || rõ ràng

  • distinct là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distinct là gì ?
  • distinct là gì trong toán học ?
  • distinct dịch
  • distinct dictionary
  • distinct là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distinct trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distinct trong toán học
  • distinct tiếng việt là gì ?
  • What is distinct in english ?