distance scale

distance scale là gì? Ý nghĩa của từ distance scale thang tuyến tính, thang tỷ lệ thẳng

  • distance scale là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distance scale là gì ?
  • distance scale là gì trong toán học ?
  • distance scale dịch
  • distance scale dictionary
  • distance scale là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distance scale trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distance scale trong toán học
  • distance scale tiếng việt là gì ?
  • What is distance scale in english ?