distance

distance là gì? Ý nghĩa của từ distance khoảng cách

  • distance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distance là gì ?
  • distance là gì trong toán học ?
  • distance dịch
  • distance dictionary
  • distance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distance trong toán học
  • distance tiếng việt là gì ?
  • What is distance in english ?