distance function

distance function là gì? Ý nghĩa của từ distance function hàm khoảng cách

  • distance function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distance function là gì ?
  • distance function là gì trong toán học ?
  • distance function dịch
  • distance function dictionary
  • distance function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distance function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distance function trong toán học
  • distance function tiếng việt là gì ?
  • What is distance function in english ?