distance control

distance control là gì? Ý nghĩa của từ distance control điều khiển từ xa

  • distance control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distance control là gì ?
  • distance control là gì trong toán học ?
  • distance control dịch
  • distance control dictionary
  • distance control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distance control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distance control trong toán học
  • distance control tiếng việt là gì ?
  • What is distance control in english ?