dissipative process

dissipative process là gì? Ý nghĩa của từ dissipative process quá trình hao tán

  • dissipative process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dissipative process là gì ?
  • dissipative process là gì trong toán học ?
  • dissipative process dịch
  • dissipative process dictionary
  • dissipative process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dissipative process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dissipative process trong toán học
  • dissipative process tiếng việt là gì ?
  • What is dissipative process in english ?