dissipative

dissipative là gì? Ý nghĩa của từ dissipative tiêu tán, tán xạ

  • dissipative là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dissipative là gì ?
  • dissipative là gì trong toán học ?
  • dissipative dịch
  • dissipative dictionary
  • dissipative là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dissipative trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dissipative trong toán học
  • dissipative tiếng việt là gì ?
  • What is dissipative in english ?