dissipation of energy

dissipation of energy là gì? Ý nghĩa của từ dissipation of energy sự hao tán năng lượng

  • dissipation of energy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dissipation of energy là gì ?
  • dissipation of energy là gì trong toán học ?
  • dissipation of energy dịch
  • dissipation of energy dictionary
  • dissipation of energy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dissipation of energy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dissipation of energy trong toán học
  • dissipation of energy tiếng việt là gì ?
  • What is dissipation of energy in english ?