dissipation

dissipation là gì? Ý nghĩa của từ dissipation sự tiêu tán. sự hao tán

  • dissipation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dissipation là gì ?
  • dissipation là gì trong toán học ?
  • dissipation dịch
  • dissipation dictionary
  • dissipation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dissipation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dissipation trong toán học
  • dissipation tiếng việt là gì ?
  • What is dissipation in english ?