disproportion

disproportion là gì? Ý nghĩa của từ disproportion sự không tỷ lệ, sự không cân đối

  • disproportion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disproportion là gì ?
  • disproportion là gì trong toán học ?
  • disproportion dịch
  • disproportion dictionary
  • disproportion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disproportion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disproportion trong toán học
  • disproportion tiếng việt là gì ?
  • What is disproportion in english ?