disproportinate

disproportinate là gì? Ý nghĩa của từ disproportinate không tỷ lệ, không cân đối

  • disproportinate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disproportinate là gì ?
  • disproportinate là gì trong toán học ?
  • disproportinate dịch
  • disproportinate dictionary
  • disproportinate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disproportinate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disproportinate trong toán học
  • disproportinate tiếng việt là gì ?
  • What is disproportinate in english ?