disposal

disposal là gì? Ý nghĩa của từ disposal sự xếp đặt; sự khử; sự loại

  • disposal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disposal là gì ?
  • disposal là gì trong toán học ?
  • disposal dịch
  • disposal dictionary
  • disposal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disposal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disposal trong toán học
  • disposal tiếng việt là gì ?
  • What is disposal in english ?