displacement

displacement là gì? Ý nghĩa của từ displacement phép dời hình; [sự,phép] dời chỗ

  • displacement là gì ?

  • Ý nghĩa của từ displacement là gì ?
  • displacement là gì trong toán học ?
  • displacement dịch
  • displacement dictionary
  • displacement là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ displacement trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ displacement trong toán học
  • displacement tiếng việt là gì ?
  • What is displacement in english ?