disperse

disperse là gì? Ý nghĩa của từ disperse tán xạ, tiêu tán

  • disperse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disperse là gì ?
  • disperse là gì trong toán học ?
  • disperse dịch
  • disperse dictionary
  • disperse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disperse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disperse trong toán học
  • disperse tiếng việt là gì ?
  • What is disperse in english ?