dispatcher

dispatcher là gì? Ý nghĩa của từ dispatcher mt.bộ phận gửi đi

  • dispatcher là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dispatcher là gì ?
  • dispatcher là gì trong toán học ?
  • dispatcher dịch
  • dispatcher dictionary
  • dispatcher là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dispatcher trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dispatcher trong toán học
  • dispatcher tiếng việt là gì ?
  • What is dispatcher in english ?