dispatch

dispatch là gì? Ý nghĩa của từ dispatch gửi đi, truyền đi

  • dispatch là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dispatch là gì ?
  • dispatch là gì trong toán học ?
  • dispatch dịch
  • dispatch dictionary
  • dispatch là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dispatch trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dispatch trong toán học
  • dispatch tiếng việt là gì ?
  • What is dispatch in english ?