disorder

disorder là gì? Ý nghĩa của từ disorder không có thứ tự, làm mất trật tự

  • disorder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disorder là gì ?
  • disorder là gì trong toán học ?
  • disorder dịch
  • disorder dictionary
  • disorder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disorder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disorder trong toán học
  • disorder tiếng việt là gì ?
  • What is disorder in english ?