dislocation

dislocation là gì? Ý nghĩa của từ dislocation sự hỏng, sự lệch (cấu trúc tinh thể)

  • dislocation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dislocation là gì ?
  • dislocation là gì trong toán học ?
  • dislocation dịch
  • dislocation dictionary
  • dislocation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dislocation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dislocation trong toán học
  • dislocation tiếng việt là gì ?
  • What is dislocation in english ?