dislocate

dislocate là gì? Ý nghĩa của từ dislocate làm hỏng, làm lệch

  • dislocate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dislocate là gì ?
  • dislocate là gì trong toán học ?
  • dislocate dịch
  • dislocate dictionary
  • dislocate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dislocate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dislocate trong toán học
  • dislocate tiếng việt là gì ?
  • What is dislocate in english ?