disk

disk là gì? Ý nghĩa của từ disk đĩa, hình (tròn)

  • disk là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disk là gì ?
  • disk là gì trong toán học ?
  • disk dịch
  • disk dictionary
  • disk là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disk trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disk trong toán học
  • disk tiếng việt là gì ?
  • What is disk in english ?