disjunctive proposition

disjunctive proposition là gì? Ý nghĩa của từ disjunctive proposition mệnh đề tuyển

  • disjunctive proposition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disjunctive proposition là gì ?
  • disjunctive proposition là gì trong toán học ?
  • disjunctive proposition dịch
  • disjunctive proposition dictionary
  • disjunctive proposition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disjunctive proposition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disjunctive proposition trong toán học
  • disjunctive proposition tiếng việt là gì ?
  • What is disjunctive proposition in english ?