disjunctive normal form

disjunctive normal form là gì? Ý nghĩa của từ disjunctive normal form dạng chuẩn tuyển

  • disjunctive normal form là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disjunctive normal form là gì ?
  • disjunctive normal form là gì trong toán học ?
  • disjunctive normal form dịch
  • disjunctive normal form dictionary
  • disjunctive normal form là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disjunctive normal form trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disjunctive normal form trong toán học
  • disjunctive normal form tiếng việt là gì ?
  • What is disjunctive normal form in english ?