disjunctive

disjunctive là gì? Ý nghĩa của từ disjunctive tuyển

  • disjunctive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disjunctive là gì ?
  • disjunctive là gì trong toán học ?
  • disjunctive dịch
  • disjunctive dictionary
  • disjunctive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disjunctive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disjunctive trong toán học
  • disjunctive tiếng việt là gì ?
  • What is disjunctive in english ?