disintegration

disintegration là gì? Ý nghĩa của từ disintegration sự phân hủy

  • disintegration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disintegration là gì ?
  • disintegration là gì trong toán học ?
  • disintegration dịch
  • disintegration dictionary
  • disintegration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disintegration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disintegration trong toán học
  • disintegration tiếng việt là gì ?
  • What is disintegration in english ?