discussion

discussion là gì? Ý nghĩa của từ discussion sự thảo luận

  • discussion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discussion là gì ?
  • discussion là gì trong toán học ?
  • discussion dịch
  • discussion dictionary
  • discussion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discussion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discussion trong toán học
  • discussion tiếng việt là gì ?
  • What is discussion in english ?