discriminatory analysis

discriminatory analysis là gì? Ý nghĩa của từ discriminatory analysis kt. phương pháp phân loại; phân tích phân biệt

  • discriminatory analysis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discriminatory analysis là gì ?
  • discriminatory analysis là gì trong toán học ?
  • discriminatory analysis dịch
  • discriminatory analysis dictionary
  • discriminatory analysis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discriminatory analysis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discriminatory analysis trong toán học
  • discriminatory analysis tiếng việt là gì ?
  • What is discriminatory analysis in english ?