discrimination

discrimination là gì? Ý nghĩa của từ discrimination sự phân biệt, sự tách ra

  • discrimination là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrimination là gì ?
  • discrimination là gì trong toán học ?
  • discrimination dịch
  • discrimination dictionary
  • discrimination là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrimination trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrimination trong toán học
  • discrimination tiếng việt là gì ?
  • What is discrimination in english ?