discriminant of a polynomial equation

discriminant of a polynomial equation là gì? Ý nghĩa của từ discriminant of a polynomial equation biệt số của một phương trình đại số

  • discriminant of a polynomial equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discriminant of a polynomial equation là gì ?
  • discriminant of a polynomial equation là gì trong toán học ?
  • discriminant of a polynomial equation dịch
  • discriminant of a polynomial equation dictionary
  • discriminant of a polynomial equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discriminant of a polynomial equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discriminant of a polynomial equation trong toán học
  • discriminant of a polynomial equation tiếng việt là gì ?
  • What is discriminant of a polynomial equation in english ?