discriminant

discriminant là gì? Ý nghĩa của từ discriminant biệt số, biệt thức

  • discriminant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discriminant là gì ?
  • discriminant là gì trong toán học ?
  • discriminant dịch
  • discriminant dictionary
  • discriminant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discriminant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discriminant trong toán học
  • discriminant tiếng việt là gì ?
  • What is discriminant in english ?