discriminant function

discriminant function là gì? Ý nghĩa của từ discriminant function tk.hàm phân biệt

  • discriminant function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discriminant function là gì ?
  • discriminant function là gì trong toán học ?
  • discriminant function dịch
  • discriminant function dictionary
  • discriminant function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discriminant function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discriminant function trong toán học
  • discriminant function tiếng việt là gì ?
  • What is discriminant function in english ?