discrete time

discrete time là gì? Ý nghĩa của từ discrete time thời gian rời rạc

  • discrete time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrete time là gì ?
  • discrete time là gì trong toán học ?
  • discrete time dịch
  • discrete time dictionary
  • discrete time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrete time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrete time trong toán học
  • discrete time tiếng việt là gì ?
  • What is discrete time in english ?