discrete space

discrete space là gì? Ý nghĩa của từ discrete space không gian rời rạc

  • discrete space là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrete space là gì ?
  • discrete space là gì trong toán học ?
  • discrete space dịch
  • discrete space dictionary
  • discrete space là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrete space trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrete space trong toán học
  • discrete space tiếng việt là gì ?
  • What is discrete space in english ?