discrete set

discrete set là gì? Ý nghĩa của từ discrete set tập hợp rời rạc

  • discrete set là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrete set là gì ?
  • discrete set là gì trong toán học ?
  • discrete set dịch
  • discrete set dictionary
  • discrete set là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrete set trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrete set trong toán học
  • discrete set tiếng việt là gì ?
  • What is discrete set in english ?