discrete

discrete là gì? Ý nghĩa của từ discrete rời rạc

  • discrete là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrete là gì ?
  • discrete là gì trong toán học ?
  • discrete dịch
  • discrete dictionary
  • discrete là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrete trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrete trong toán học
  • discrete tiếng việt là gì ?
  • What is discrete in english ?