discrete group

discrete group là gì? Ý nghĩa của từ discrete group nhóm rời rạc

  • discrete group là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrete group là gì ?
  • discrete group là gì trong toán học ?
  • discrete group dịch
  • discrete group dictionary
  • discrete group là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrete group trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrete group trong toán học
  • discrete group tiếng việt là gì ?
  • What is discrete group in english ?