discrete distrribution

discrete distrribution là gì? Ý nghĩa của từ discrete distrribution tk.phân phối rời rạc

  • discrete distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrete distrribution là gì ?
  • discrete distrribution là gì trong toán học ?
  • discrete distrribution dịch
  • discrete distrribution dictionary
  • discrete distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrete distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrete distrribution trong toán học
  • discrete distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is discrete distrribution in english ?