discrepancy

discrepancy là gì? Ý nghĩa của từ discrepancy sự phân kỳ, sự khác nhau

  • discrepancy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discrepancy là gì ?
  • discrepancy là gì trong toán học ?
  • discrepancy dịch
  • discrepancy dictionary
  • discrepancy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discrepancy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discrepancy trong toán học
  • discrepancy tiếng việt là gì ?
  • What is discrepancy in english ?