discount

discount là gì? Ý nghĩa của từ discount kt.[sự, cố] chiết khấu, sự khấu nợ, sự hạ giá

  • discount là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discount là gì ?
  • discount là gì trong toán học ?
  • discount dịch
  • discount dictionary
  • discount là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discount trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discount trong toán học
  • discount tiếng việt là gì ?
  • What is discount in english ?