discordance

discordance là gì? Ý nghĩa của từ discordance sự không phù hợp, sự không tương ứng; sự bất hòa

  • discordance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discordance là gì ?
  • discordance là gì trong toán học ?
  • discordance dịch
  • discordance dictionary
  • discordance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discordance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discordance trong toán học
  • discordance tiếng việt là gì ?
  • What is discordance in english ?