discontinuity

discontinuity là gì? Ý nghĩa của từ discontinuity sự gián đoạn, bước nhảy

  • discontinuity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discontinuity là gì ?
  • discontinuity là gì trong toán học ?
  • discontinuity dịch
  • discontinuity dictionary
  • discontinuity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discontinuity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discontinuity trong toán học
  • discontinuity tiếng việt là gì ?
  • What is discontinuity in english ?