disconnected

disconnected là gì? Ý nghĩa của từ disconnected gián đoạn, không liên thông

  • disconnected là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disconnected là gì ?
  • disconnected là gì trong toán học ?
  • disconnected dịch
  • disconnected dictionary
  • disconnected là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disconnected trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disconnected trong toán học
  • disconnected tiếng việt là gì ?
  • What is disconnected in english ?