discharge

discharge là gì? Ý nghĩa của từ discharge sự phóng điện

  • discharge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discharge là gì ?
  • discharge là gì trong toán học ?
  • discharge dịch
  • discharge dictionary
  • discharge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discharge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discharge trong toán học
  • discharge tiếng việt là gì ?
  • What is discharge in english ?