discard

discard là gì? Ý nghĩa của từ discard trch.chui(bài)

  • discard là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discard là gì ?
  • discard là gì trong toán học ?
  • discard dịch
  • discard dictionary
  • discard là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discard trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discard trong toán học
  • discard tiếng việt là gì ?
  • What is discard in english ?