directional

directional là gì? Ý nghĩa của từ directional theo phương

  • directional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ directional là gì ?
  • directional là gì trong toán học ?
  • directional dịch
  • directional dictionary
  • directional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ directional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ directional trong toán học
  • directional tiếng việt là gì ?
  • What is directional in english ?