direction ratio

direction ratio là gì? Ý nghĩa của từ direction ratio tỷ số chỉ phương

  • direction ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ direction ratio là gì ?
  • direction ratio là gì trong toán học ?
  • direction ratio dịch
  • direction ratio dictionary
  • direction ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ direction ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ direction ratio trong toán học
  • direction ratio tiếng việt là gì ?
  • What is direction ratio in english ?