direction parameter

direction parameter là gì? Ý nghĩa của từ direction parameter tham số chỉ phương

  • direction parameter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ direction parameter là gì ?
  • direction parameter là gì trong toán học ?
  • direction parameter dịch
  • direction parameter dictionary
  • direction parameter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ direction parameter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ direction parameter trong toán học
  • direction parameter tiếng việt là gì ?
  • What is direction parameter in english ?